Tu e nisciuno cchiù - Gigi Finizio

Thunder Transposer
i
G#m D#m  A# D#m7 A#m7 D#m
A#m

  F        
Stammo già a mezz'ora rint'o liettu e 

             A#           D#m F#
mi sbatte forte 'mpietto questa storia non mi và  Tu ca me 

           D#m9           A#
girato pure e spalle e nun me fatto na domanda stai nervosa e nun 

     D#m  G#m            D#m
vuò parlà comm'è fatto a t'addurmì cu stu gelo ca ce sta nun 

  F                A#             Bm7
te si astrignuta a me pe te scarfà Nun me ne 'mporta e sta scetatu

                              C#6
  pure si già te si addurmutu io nun c'ìa facci'a ripusà dimmellu tu 

        Bm7              B7
si aggiù sbagliato nun fa passà n'ata nuttata io nun resisto 

      A#7    Bm7
c'aggià fà Te voglio astregnere accussì e tu pe sempe le a 

       C#6           A#m7
capì esisti sulamente tu t'ho giuru tu e nisciunu cchiù t'hanno 

   Bm7           B7             A#7
cunta tu na buscia nun n'a canosco commo faccio a t'ho spiegà

A#         Bm7                D#m
Sulu pe na telefonata già stai ricenno c'he sbagliato a sta cu 

         C#6         Bm7
n'ommu comm'a mmee nun da retta a gelusia nun te ne fa na 

    B           D#m  F#
malatia io voglio bene sulo a tte Sta  i pensanno si era na 

    D#m9           A#          D#m
buscia ma io t'ho giuru vita mia chista è tutta a verità la 

    G#m          D#m          F
mia donna ormai si tu io già vivo insieme a te a febbraio fà 

             A#           Bm7
n'anno ca tu stai cu mme Nun me ne 'mporta e sta scetatu pure si 

                       C#6
già te si addurmutu io nun c'ìa facci'a ripusà dimmellu tu si aggiù 

    Bm7            B7
sbagliato nun fa passà n'ata nuttata io nun resisto c'aggià 

A#7     Bm7
fà Te voglio astregnere accussì e tu pe sempe le a capì esisti 

 C#6         A#m7               Bm7
sulamente tu t'ho giuru tu e nisciunu cchiù t'hanno cuntatu 

           B7             A#7  A#
na buscia nunn'a canosco commo faccio a t'ho spiegà Sul  u pe na 

   Bm7               D#m
telefonata già stai ricenno c'he sbagliato a sta cu n'ommu comm'a 

C#6          Bm7           B
mme e nun da retta a gelusia nun te ne fa na malatia io voglio 

      D#m  Bm7 C#6 Bm7 B7 A#7
bene sulo a tte           
 
0

Commenti